План-прием за учебната 2021/2022г

План-прием за учебната 2021/2022г.

 

1. Професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника.

Професия: Монтьор по автоматизация

Специалност: Автоматизирани системи

Обучението е с продължителност 5 години, в резултат на което се придобива Диплома за средно образование, Свидетелство за професионална квалификация - II степен и квалификация " Монтьор по автоматизация".

 

2. Професионално направление Електротехника и енергетика

Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

Обучението е с продължителност 5 години, в резултат на което се придобива Диплома за средно образование, Свидетелство за професионална квалификация - III степен и квалификация "Техник на енергийни съоръжения и инсталации".

График на дейностите по приема:

Подаване на документи за участие в приема на ученици 05-07 юли 2021г.

Извършва се в училище. Необходими документи са: Служебна бележка за проведени НВО в 7 клас с входящ номер за код за достъп, Медицинско свидетелство от личен лекар на ученика и Свидетелство за основно образование.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021г.

Извършва се в училището.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на втори етап до 22 юли 2021г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 23 юли 2021г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27 юли 2021г.

Извършва се в училището.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021г.