План-прием за учебната 2022/2023г

Съгласно утвърдения план-прием за учебната 2022/2023г. ПГ по ПТ обявява прием на ученици за попълване на незаетите места след трето класиране - 18 места по:

Професионално направление Електротехника и енергетика.

Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: Възобновяеми енергийни източници

Обучението е с продължителност 5 години, в резултат на което се придобива Диплома за средно образование, Свидетелство за професионална квалификация - II степен и квалификация " Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации".

Придобитата професия е актуална, много търсена в региона, в страната и в държавите от ЕС, тъй като изграждането и поддържането на соларни паркове, слънчеви панели и ветрогенератори е в основата на търсенето на алтернативни източници за производството на електрическа енергия и е бъдещето в развитието на зелената икономика. ПГ по ПТ е единственото училище в областта, което предлага професионално образование по специалност Възобновяеми енергийни източници.

На приетите ученици осигуряваме стипендии, безплатни карти за пътуване, стажове и практики във фирми у нас и в чужбина. Адресът ни е гр. ПАЗАРДЖИК, ул. „Синитевска“ № 1.

За контакти: 0877 46 49 49 и 0893 55 87 16, 1303006@edu.mon.bg, www.pgpt-pazardzhik.com

 

График на дейностите по приема:

Подаване на документи за приема на ученици - до 09.09.2022г.

Необходими документи са: Служебна бележка за проведени НВО в 7 клас с входящ номер за код за достъп,  свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство от общопрактикуващ лекар

Незаети места след трети етап на класиране, прием след VII клас:

Възобновяеми енергийни източници - 18 места;